Kizáratná a parlamenti pártokat a választásokról a Tempo Párt

2010.04.08. 14:52

 Ezt az ügyet még nem tudom felfogni, de nagyon logikusan hangzik, mi a véleményetek?

 

 

Fővárosi Bíróság    Budapest, 2010. április 06.

részére

                                    Tárgy: Kereset, ideiglenes intézkedés

             iránti kérelem, perbehívás

1055 Budapest

Markó u. 27. 

Tisztelt Fővárosi Bíróság! 

A Pk.60.238/20007/5 számú 2008. január 04. napján kelt végzéssel 2850 számon nyilvántartásba vett Tiszta Energiával Magyarországért Párt (képviseli: Borbély József elnök, 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/B. VII/1., budapesti iroda: 1201 Budapest, Irma u. 2.felperes nevében 

k e r e s e t

 

-et terjesztünk elő a(z)

Magyar Szocialista Párt I. r. alperes (képviseli: dr. Lendvai Ildikó elnök, 1066 Budapest, Jókai u. 6.),

FIDESZ Magyar Polgári Párt II. r. alperes (képviseli: dr. Orbán Viktor elnök, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 18.),

Keresztény Demokrata Néppárt III. r. alperes (képviseli: Semjén Zsolt elnök, 1078 Budapest, István u. 44. I/14.),

Magyar Demokrata Fórum IV. r. alperes (képviseli: dr. Dávid Ibolya elnök, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 73.),

Szabad Demokraták Szövetsége V. r. alperes (képviseli: Retkes Attila elnök, 1143 Budapest, Gizella út 36.),

Országos Választási Bizottság VI. r. alperes (képviseli: Szigeti Péter, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.),

- Varga Zoltán önkormányzati miniszter VII. r. alperes (képviseli: dr. Virág Rudolf szakállamtitkár az Országos Választási Iroda nevében, 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.),

dr. Sólyom László köztársasági elnök VIII. r. alperes (képviseli: dr. Sólyom László, 1014 Budapest, Szent György tér 1.),

- Legfelsőbb Bíróság IX. r. alperes (képviseli: dr. Baka András elnök, 1055 Budapest, Markó u. 16.)

Magyar Köztársaság Ügyészsége X. r. alperes (képviseli: Legfőbb Ügyészség, dr. Kovács Tamás legfőbb ügyész, 1055 Budapest, Markó u. 16.)

Adó és Pénzügyi Hivatal XI. r. alperes (képviseli: dr. Szikora János elnök, 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

Állami Számvevőszék XII. r. alperes (képviseli: dr. Csapodi Pál főtitkár, 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10.),

-sel szemben, a Ptk. 76. §-ában védett egyenlő bánásmódhoz való jog, a 2003. évi CXXV. tv. 8. §-a szerint tilalmazott hátrányos megkülönböztetés és a 10. § (2) bekezdésében tilalmazott jogellenes elkülönítés felperessel szemben is történő alkalmazása, továbbá a jogbiztonsághoz való jog megsértése miatt. Alperesek törvénysértő eljárására figyelemmel a Ptk. 84. § (1) bekezdés a-c) pontjai alapján tisztelettel kérjük a T. Bíróság kereset szerinti döntését, a csatolt iratokkal igazolt alábbi rövid tényállás alapján és határozott kereseti kérelemnek megfelelően.

 

A jelen keresettel megindított peres eljárásban a Pp. 58. §-a alapján perbe hívjuk a

Jobbik Magyarországért Mozgalom I. r. perbehívott (képviseli: Vona Gábor elnök, 1113 Budapest, Villányi út 20/A.),

Lehet Más a Politika II. r. perbehívott (képviseli: dr. Schiffer András választmányi listavezető, 1065 Budapest, Bajcsy Zs. út. 37. I. em.)

személyeket, mivel a felperes esetleges pervesztése esetén – jogi megítélésünk szerint – a perbehívottak felperessel szembeni követelésétől lehet tartani.

 

Tisztelettel kérjük a kereset elbírálásához soron kívüli eljárás biztosítását.

 

Előjáróban tisztelettel előadjuk, hogy a T. Bíróságnál most csak három példányban kerül benyújtásra a kereset mellékletét képző CD-t is tartalmazó két részből (csipeszes tűzővel összefogottan 118 db, 153 lap + 1 db CD-ből) álló iratcsomag. Ugyanis az alpereseknek címzett 2010.03.15-i keltezésű csatolt iratokkal igazolt, hogy az I-V., a VIII. – XII. r. alperesek részére 2010.03.16-án, a VI. és VII. r. alperesek részére pedig 2010.03.17-én a teljesen azonos okiratok + CD már átadásra került, a Pp. 121. § (4) bekezdése szerinti felhívás érkeztetésével egyidejűleg. Erre és a perrel érintett iratok – részünkre fel nem róható – rendkívüli terjedelmességére tekintettel kérjük a T. Bíróságot, hogy a valóságnak megfelelő bejelentésünket szíveskedjen elfogadni.

A most csatolt és fém csiptetővel összefogott 3 X 2 db iratcsomag, a T. Bíróság, továbbá az I. és II. r. perbehívott példányai.

 

Tisztelettel indítványozzuk, hogy az alperesek tekintetében a közhiteles nyilvántartásokban róluk szereplő, és a T. Bíróságnak hivatalból rendelkezésére álló adatokat szíveskedjenek elfogadni, mind a jogalanyiság (Pp. 48. §), mind a törvényes (Pp. 50. § /1/ bek.), mind pedig a meghatalmazott (Pp. 72. §) általi képviselet körében.

 

Előzmények:

 

A felperes alapítói közül sértett és károsultként többen érintettek az 1999-ig létezett állami tulajdonú és eleve törvénysértően felszámolás alá vont AGRIA Bútoripari és Kereskedelmi Rt. „fa” (01-10-041863) jogellenesen lefolytatott felszámolási eljárása mellékszálainak, következményeinek.

Az állami vállalat ellen 1994-ben indult felszámolási eljárásában felszámoló szervként kirendelt Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt. (01-10-041457, 1) ugyanis, rendkívül konspiratív módon történt tévedésbe ejtéssel és tévedésben tartással kétszeresen adta el jogszabályba és jóerkölcsbe is ütköző módon az adós teljesen azonos felszámolási vagyonát. Az első eladás az állami vállalat felszámoló szervében 1994-től részvényes Szendrődi József (90%) és egy társa (10%) nevére 1995.05.23-án célirányosan létrehozott Szendrő Invest Kft-nek történt meg 1996. május 24-én a csatolt számlával igazoltan, majd a már megtörtént értékesítés tényét és kapcsolódó lényegi körülményeit elhallgatva, és az első eladásban közvetlenül érintett Szendrődi József ismételt közreműködésével a Kossuth Holding Rt. felszámoló szerv 1996.08.29-én ismételten eladta a teljesen azonos felszámolási vagyont.

 

A harmadik személyek tévedésbe ejtésével és tévedésben tartásával megkárosított második vevő alapító tulajdonosa Balázs István (aki a felperesnek is az egyik alapítója) által kényszerűen folytatott jogérvényesítési eljárásban került 2007-ben megindításra egy olyan jogvédelmi per, amelyben az 1999-ig létezett állami vállalat (01-10-041863) felszámoló szerve is (01-10-041457) alperesként lett megjelölve. A per megindításakor a pert indító felperes még nem tudta azt, hogy a 01-10-041457 cgjsz-ú Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt. idő közben 2003.10.31-én megszűnt. A jogalanyiság hiánya ellenére a bíróság a pert megindította és aggálytalanul folytatta a jogalanyisággal már 2003 óta nem rendelkezett, de 2007-ben tévesen létező személyként alperesként megjelölt 1990-ben alapított Kossuth Holding Rt. (01-10-041457) ellen (Pp. 50. § /1/ bek., 48.§).

 

Az 1990-ben alapított, majd 2002.03.22-én szétválással és kiválással további másik két társasságra megosztott rt-vel szemben tévesen indított és folyó perben a Kossuth Holding Rt-t (01-10-041457) az a dr. Holobrádi Emese ügyvéd képviseli, aki 1995.05.23-án ügyvédként vett részt a Szendrő Invest Kft. megalapításában az okiratok elkészítője és ellenjegyzőjeként, amely céget a jogszabály által tiltott felszámolási vagyon bennfentes értékesítéséhez hoztak célirányosan létre. Nevezett ügyvéd készítette és jegyezte ellen továbbá a 01-10-041457 cgjsz-ú eredeti KH Rt. szétválási szerződését, valamint a 01-10-044788 és a 01-10-044789 cgjsz-ú jogutód rt-k létesítő okiratait, Ő végezte a cégbejegyzését. A szétváláshoz készült okiratokban dr. Holobrádi Emese ügyvéd egyértelműen rögzítette, hogy a szétváló 01-10-041457 cgjsz-ú társaságnak, a belőle történt kiválással létrejött 01-10-044788 és a 01-10-044789 cgjsz-ú társaságok a jogutódai.

 

A felperesi alapító Balázs István az 1996-os tévedésbe ejtése és éveken át tartott tévedésben tartásának felismerése alapján 2007-ben indított perben dr. Holobrádi Emese ügyvéd a 2008. szeptember 12-i keltű beadványában úgy nyilatkozott, hogy a 01-10-041457 cgjsz-ú 1990-ben létrehozott KH Rt. jogutód nélkül szűnt meg 2003.10.31-i hatállyal. Ugyanakkor a közhiteles cégnyilvántartás és a Társasági Törvény átalakulásra vonatkozó közös szabályai azt bizonyítják, hogy dr. Holobrádi Emese bírósági perben tett 2008-as nyilatkozatával ütközően az 1990-ben alapított KH Rt. nem szűnt, és a vonatkozó törvény alapján nem is szűnhetett meg jogutód nélkül.

 

A bírósági perben jog vagy kötelezettség megváltoztatására dr. Holobrádi Emese ügyvéd által a 01-10-044789 cgjsz-ú KH Rt. nevében 2008-ban tudottan valótlanul tett nyilatkozat hátterének megértésére és részletekbe menő feltárására folytatott le a felperes teljes körű vizsgálatot, a cégiratokra és a folyamatban lévő felszámolási eljárásokra is kihatóan. Ezen átfogó vizsgálat eredményeként szereztünk megdönthetetlen bizonyítékokat arra, hogy a 01-10-041457 cgjsz-ú társaságnál 2002.03.22-én megkezdett cégátalakítás miatt a 2002.07.03-án cégjegyzékbe bejegyzett 01-10-044789 cgjsz-ú társaságnak került átadásra az a jogosítvány, amely pénzügyminisztériumi regisztrációhoz kötött módon adott és ad jogosultságot felszámolások folytatására. Az 1990-ben alapított Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt. felszámolói névjegyzékből 2002.10.22-én megtörtént törlése nyomán, a 2002.07.03-án létrejött 01-10-044789 cgjsz-ú – cégjogi (!) jogutód – KH Rt. került a Pénzügyminisztérium által vezetett felszámolói névjegyzékbe felvételre 47 sorszám alatt. A hivatkozott névjegyzékbe történt felvételről rögzítette a felperes fellépése nyomán eljárt X. r. alperesi képviselő Legfőbb Ügyészség 2009.08.29-én P.MJG.5316/2009. számon kiadott hivatalos állásfoglalásában, hogy „törvénysértően került sor a Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt-nek a felszámolók névjegyzékébe történő felvételére”.

 

A cégátalakítás miatt az eredeti, 1990-ben alapított KH Rt. kérelmezte a Pénzügyminisztériumnál a felszámolók névjegyzékéből történő törlését, ami 2002. október 22-én meg is történt, így ezen tény a 2002.10.31-én megjelent cégközlönyben került közzétételre. A törlés miatt a PM regisztrációhoz kötött felszámolási tevékenységet az 1990-ben alapított társaság (01-10-041457) neve alatt nem lehetett – volna – már folytatni, a felszámolás alatti társaságok törvényes képviseletének még 2010-ben is folyt, tévedésbe ejtő és tévedésben tartó ellátásának a több száz esettel bizonyított tényével ütközően.

 

A felperes által felismert súlyos bűncselekményeknek is minősülő törvénysértés-sorozatról, a 2002.10.31-től jogosítvány / jogosultság nélkül, majd 2003.10.31-től már a bizonyítottan tudott jogalanyiság teljes hiánya ellenére rendkívül konspiratív módon harmadik személyek tévedésbe ejtésével és tévedésben tartásával, a hazai közhiteles nyilvántartások törvénysértő és valótlan tartalmát is eredményezően folyó, a Magyar Köztársaság Országgyűlése által alkotott törvények mindenkire egyformán vonatkozó – kógens – rendelkezéseit  durván és folyamatában sértő cselekményekről, az azokkal megvalósult törvénysértések mibenlétérőla felperes, 1998 novemberétől kezdődően részletekbe menően tájékoztatta az alpereseket, és az alperesek Btk. 137. § (1) bekezdése szerint hivatalos személynek minősülő törvényes képviselőit, tagjait. Ezt a tényt az érkeztető bélyegzővel ellátott csatolt iratok megfelelően bizonyítják.

A Magyar Köztársaság hatályos jogrendjét teljes egészében veszélyeztető súlyos törvénysértés-sorozatról a felperes a médiát is tájékoztatta. Ennek eredményeként közölt a hvg.hu egy rendkívül aprólékos tényfeltáró írást 2008.11.17. napján, a jogosítvány és jogképesség nélküli törvénysértő felszámolásokról, azok releváns okiratokból és egyéb körülmények alapján a valóságnak megfelelően feltárt háttéréről és azok összefüggésrendszeréről. A hvg.hu csatolt írását más médiaszervek is átvették, így az abban feltárt törvénysértően folyó felszámolási gyakorlat és a felszámolási eljárások vitelével, illetve hivatalból történt törvénysértő kezelésével érintettek személye, rendkívül széles körben vált ismertté, köztudottá.

hvg.hu által közölt és további médiaszervek által is átvett írásban lévő súlyos tényállítások alapján a Fővárosi Bíróság is belső vizsgálatot rendelt el rövid úton, amely eredményeként a csatolt 2008.11.19-i keltű hivatalos okiratokban a törvénysértések súlyára tekintet nélkül került rendkívül tényszerűen rögzítésre a hvg.hu 2008.11.17-i írása útján nyilvánosságra került felperesi tényfeltárás.

A 2008.11.17-i csatolt írás megjelenését követően a hvg.hu. az üggyel összefüggő utóbb feltárt tényekről további írást jelentetett meg 2009.03.04. napján. Ebben a korábbi írásban már bemutatott országgyűlési párt által alapított közvetlen pártalapítványi kapcsolaton túl már az is bemutatásra került, hogy a több száz cég törvénysértő felszámolását – a hatályos törvényi rendelkezések mindenféle következménye nélkül évek óta – folytató Kossuth Holding Rt. és a nevében eljáró, a láncolatosan egymásra épülő alapvető és súlyos törvénysértésekben érintett egyes képviselők már a bankszektor azon cégében is vezető, illetve ellenőrző tisztségben megtalálhatók, amely pénzintézet budapesti fiókja éveken át, éppen a több száz törvénysértően felszámolásokat folytatott KH Rt-k-kel azonos székhelycímen működött. Az is bizonyított tény, hogy a Pp. 48. §-a szerinti jogalanyisággal 2003.10.31. napjától kezdődően már nem rendelkezett 01-10-041457 cgjsz-ú, a cégjegyzékben a sorozatos felróható magatartás miatt – egyes esetekben még 2010-ben is – „törvényes képviselőként” regisztrált fantom KH Rt. nevében csalárd módon fellépett érintett felszámoló biztosok jogellenes eljárása nyomán, számtalan esetben került sor bankszámlák törvénysértő megnyitására 2004-től kezdődően az adós társaságok részére (pl.: az állami tulajdonú Budaprint Vállalat, stb.), illetve számtalan bankszámla is jogellenesen került megszüntetésre.

 

A törvénysértő  felszámolásokkal érintett bíróságok – a Pénzügyminisztérium 2002.10.31-i, és a cégközlöny 2003.10.31-i hivatalos közleményéből a 01-10-041457 cgjsz-ú KH Rt. felszámolói névjegyzékből, illetve cégjegyzékből történt törlésének tényéről – hivatalból tudtak, amely alapján a Csődtv. 6. § (3) bekezdése alapján a felszámolási eljárásokban is alkalmazandó Pp. 50. § (1) bekezdése, illetve a 72. §-a alapján hivatalból kellett volna vizsgálni az érintett adós társaság törvényes, illetve meghatalmazotti képviseletének meglétét, annak jogszerűségét, különös figyelemmel arra a tényre, hogy a cégjegyzékből törölt fantom felszámoló szerv neve alatt (1997. évi CXLIV. tv. /Gt./ 28. §) jogellenesen, joghatás kiváltására eleve alkalmatlan módon folytatott felszámolásoknál számtalan esetben volt bíróság előtt peres és peren kívüli eljárás is folyamatban. Ezen bírósági eljárások esetében is az adott eljárásra vonatkozó speciális szabályok között nem szabályozott kérdések körében, a Pp. szabályait kellett és kell alkalmazni. Előzőekből következően a felszámolás alatti peres és nem peres eljárások egytől-egyigfélbeszakadtak a bíróság külön intézkedése nélkül, a törvény erejénél fogva (ipso iure), a Pp. 111. § (1) bekezdése értelmébena cégjegyzékben regisztrált törvényes képviselő (01-10-041457) jogalanyiságának 2003.10.31-i megszűnése miatt a Pp. 111. § (3) bekezdése alapján, a 112. § (1) és (2) bekezdése szerinti következményekkel. Utóbb hivatkozott törvényi rendelkezés következménye a BH1993.618. számú jogeset alapján viszont az, hogy perfüggőséget okoz, azaz folyó eljárást eredményez. A törvény kógens rendelkezése értelmében folyó peres és nem peres eljárások ugyanakkor kizárják az azzal érintett felszámolások esetében a felszámolási zárómérleg készítését és az elfogadását, így az adott felszámolási eljárás törvényes, és joghatás kiváltására alkalmas lezárását.

 

Miután a felperes azt észlelte, hogy a mindenki számára szabadon hozzáférhető közhiteles nyilvántartási adatokkal alátámasztott rendkívüli súlyú tényállításokkal megkeresett szerveknek és hivatalos személynek minősülő képviselőinek jogellenes eljárása miatt, az országgyűlés által alkotott törvények, kiemelt jelentőségű nemzetközi egyezmények rendelkezéseinek tovább folyó következmények nélküli megsértése történik, ezért az állami tulajdonban lévő – cégeket is érintő jogsértés-sorozat, és a kimutatott több ezer milliárd forint összegű kár ténye alapján a felperes már akként kereste meg 2010.03.16-án és 17-én az alpereseket, a Pp. 121. § (4) bekezdésére is történő felhívással, hogy az állami vagyonokat is károk miatt intézkedésre hivatalból kötelezett XII. r. alperes ÁSZ-nak írt újabb közérdekű bejelentést, és az állításokat bizonyító releváns okiratokat is teljes körűen csatoltuk az alperesek részére, az eljárási kötelezettségükre történő ismételt felhívással.

A megkeresett alpereseknek a részükre jogilag is megfelelő módon artikulált közérdekű bejelentéssel feltárt durva törvénysértésekről fennálló tudomás alapján intézkedési kötelezettsége keletkezett, akár a 2004. évi XXIX. tv., akár a Be. 171. §-ának kógens rendelkezései értelmében. Ennek ellenére érdemi, a törvénysértések folyamát, a kidolgozottan fennálló jogellenes állapotot megszüntető intézkedésről nem kaptunk egyik személytől sem tájékoztatást, intézkedést nem tapasztaltunk. Ezzel szemben az történik, hogy a törvénysértésekben tevőlegesen, vagy akár azok jogon kívüli kezelésében érintett hivatali szervek és hivatalos személyek összehangoltságot mutató módon járnak el a feltárt törvénysértések eltussolását eredményezően, illetve, a folyamatban lévő jogon kívül kezelt törvénysértő eljárások korábbiakkal azonos lezárását célozva.

 

Az alperesek fentiekben feltárt folyamatában törvénysértő magatartása miatt kiemelten hívtuk fel minden érintett figyelmét arra is, hogy a 2003-ban megszűnt cég (01-10-041457, Ctv. 28. §) neve alatt törvénysértően folytatott felszámolásokkal elért árbevételek harmadik jogi személynél (01-10-044789) történő jogellenes lekönyvelése, alapjaiban sérti a Számviteli Törvénynek is a rendelkezéseit. A 2002 óta eleve törvénysértő számviteli gyakorlatot folytató, közvetlen párt és társadalmi szervezet által létesített alapítványi kapcsolattal is rendelkező, a bíróság meghosszabbított kezeként eljáró gazdálkodó szervezet törvénysértő eljárása nyomán keletkezett és jogellenesen kezelt árbevételek sorsa is ellenőrzésre alkalmatlan módon történik. Ugyanakkor a hivatalos személyek által is évek óta ismert, de mégis törvényi következmények nélkül folyó törvénysértés-sorozat kapcsán alappal merül fel az Állami Számvevőszék pártok túlköltekezéséről és azok jogsértő hátteréről kiadott hivatalos jelentések alapján – szerény jogi álláspontunk szerint – az, hogy a felperes által részletekbe menően feltárt súlyos bűncselekményeknek is minősülő folytatólagos törvénysértésekkel megszerzett illegális árbevételek, a feljelentési kötelezettség alá tartozó törvénysértésekbe belenyugvó hivatalos személyek által támogatott társadalmi szervezeteknél, illetve azok közbeiktatása útján elért pártokánál kerülnek jogellenesen felhasználásra, párt-és kampányfinanszírozás körében.

Semmilyen racionális magyarázat nem létezik álláspontunk szerint ugyanis arra, hogy a kötelező feljelentési kötelezettség – Be. szerint hivatalból üldözendő cselekményként (Btk. 225. §, 244. §) üldözendő / büntetendő megszegésével járó – elmulasztását miért vállalják fel, jól láthatóan tendenciát mutató módon az érintett – esetenként jogi végzettséggel és ügyvédi múlttal is rendelkező –, a Btk. 137. § (1) bekezdése szerint minősülő hivatalos személyek.

 

Az Országgyűlés  által alkotott hatályos törvények kógens rendelkezéseinek – soron következő országgyűlési választások törvényességére, joghatás kiváltására alkalmas voltára is kiható – I-X. r. alperesek általi minden képzeletet felülmúló megsértésére, konkrétan kidolgozott példa a dr. Fogarasi József főiskolai docens úr Népszava 2010. március 11-i számának 6. oldalán megjelent publicisztikája. Az írás bírósági kereset szintű precízséggel vezeti le tételesen az 1997. évi C. tv. (Ve.) mérlegelési körbe nem tartozó kötelező érvényű szabályainak a VII. és VIII. r. alperesek általi megsértését, amelybe az I – VI., illetve a IX – X. r. hivatalból intézkedésre kötelezett alperesek aggálytalanul nyugodtak bele törvény- jogsértő módon. Előzőekre tekintettel Dr. Fogarasi József főiskolai docens úr csatolt publicisztikáját teljes terjedelemben a kereset tárgyává tesszük, a jogbiztonsághoz való jogunk, valamint a törvények előtti egyenlőség durva megsértése miatt.

A Ptk. 76. §-a kimondja; „A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti különösen az egyenlő bánásmód követelményének megsértése, a lelkiismereti szabadság sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az emberi méltóság megsértése.

A Ptk. 84. § (1) bek. a-c pontja kimondja; „Akit személyhez fűződő jogában megsértenek, az eset körülményeihez képest a következő polgári jogi igényeket támaszthatja:

 a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;

 b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;

 c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;

 

A 2003. évi CXXV. tv. a tilalmazott hátrányos megkülönböztetésről a 8. §-ban kimondja; „Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt

 t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)

miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható  helyzetben levő személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.”

 

A fenti törvény a jogellenes elkülönítésről kimondja; „Jogellenes elkülönítésnek minősül az a rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő személyektől vagy személyek csoportjától - anélkül, hogy azt törvény kifejezetten megengedné - elkülönít.

 

Az 1949. évi XX. tv. (Alkotm.)

 

Kereseti kérelem:

 

A fentiekben rögzített és a csatolt iratokkal logikailag zártan bizonyított tényállás alapján kérjük, hogy a T. Bíróság a Ptk. 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján állapítsa meg az alperesek törvénysértő eljárási gyakorlata miatt megvalósult jogsértések tényét akként, hogy „az alperesek egymás törvénysértéseire figyelemmel folytatott törvény- és jogsértő eljárása megsértette a felperesek jogbiztonsághoz, egyenlő bánásmódhoz való jogát”.

Az folytatólagosan egyenlő bánásmódot sértő eljárása, kifejezett felhívások ellenére eljárása , a II. r. alperes csatolt iratokkal logikailag zártan bizonyított durva törvénysértő cselekményei évek óta tartó jogon kívüli kezelésével, a közhiteles cégnyilvántartás adatainak alkalmatlan iratokon nyugvó jogellenes megváltoztatása révén. Az I. r. alperes ezen cselekménye durván sérti a felpereseknek is a jogbiztonsághoz való jogát amellett, hogy a hátrányos megkülönböztetés és a jogellenes elkülönítés is megvalósult a felperesek álláspontja szerint.

 

Ptk. 84. § (1) bekezdés b) pontja alapján kérjük, hogy a T. Bíróság kötelezze az alpereseket a jogsértés abbahagyására, egyúttal tiltsa el alpereseket a további jogsértéstől.

 

Ptk. 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján kérjük, hogy a T. Bíróság kötelezze az alpereseket a felpereseknek megküldött iratban történő megfelelő módú elégtétel adására.

 

A T. Bíróság hatásköre és illetékessége a Pp. 23. §. (1) bek. g) pontján alapszik.

 

A felek között a Pp. 121. § (4) bekezdése szerinti közvetítői eljárás – az alperesek merev elzárkózása miatt – nem volt - lehetséges.

 

Az alperesek a felperesek jogbiztonsághoz és a személyhez fűződő jogainak tendenciát mutató megsértésével a perre okot adott, ezért tisztelettel kérjük a perköltségeinkben történő marasztalását.

 

A per tárgyára figyelemmel kérjük a tárgyi illetékfeljegyzés biztosítását.

 

Indítványozzuk, hogy a T. Bíróság előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedéssel kötelezze soron kívüli eljárás keretében a VI. r. alperest arra, hogy a – dr. Fogarasi József főiskolai docens úr csatolt publicisztikájában tételesen levezetett választási törvény kötelező érvényű rendelkezéseit figyelmen kívül hagyva – jogszabálysértő módon kitűzött (Ptk. 4. § /4/ bek.2010. áprilisi országgyűlési választásokon való részvételből zárja ki az I – V. r. alpereseket, az 1997. évi C. tv. 3. §-ában rögzített választási alapelveket és más kötelező érvényű törvényi rendelkezéseket is folyamatában sértő eljárása, magatartása miatt.

 

A csatolt releváns okiratokkal logikailag zártan bizonyított tény ugyanis a T. Bíróság előtt, hogy az országgyűlési választásokon induló I – V. r. alperesek, és hivatalos személynek minősülő képviselői, évek óta a polgári jog határán messze túlnyúló olyan cselekményekről fennálló bizonyított tudomásuk miatti hivatali kötelezettségüket mulasztják el folyamatában, amely törvénysértésekből származó árbevételek konkrét jogszabályokat sértő kezelése és felhasználása kapcsán közvetlenül kimutatott a választásokon induló párt és általa alapított alapítvány kötődése, a minden képzeletet felülmúló törvénysértésekkel érintett – esetenként hivatalos – személyeknek is a törvényi következmények alól történő jogellenes mentesítése mellett.

 

Itt hivatkozzuk fel a IV. r. alperes média útján több ízben hangoztatott azon köztudomású ténynek minősülő nyilatkozatait, miszerint az országgyűlés két nagy pártja a IV. r. alperes által homályosan hivatkozott különböző törvénysértésekből származó illegális bevételeket 60 – 40 %-ban osztja fel egymás között. Felperesnek nincs tudomása arról, hogy a hivatkozott párt- és kampányfinanszírozást is érintő, hivatalos személyek által nagy nyilvánosság előtt tett nagyon súlyos tényállítások miatt, bármely tényállítással érintett fél jogi úton kért és kapott volna elégtételt.

 

A csatolt okiratokkal feltárt súlyos tényeken nyugvó – közérdekű bejelentés és hatékony jogorvoslat biztosítása iránti kérelemnek is minősülő tartalmú – keresetben rögzítettek alapján kifejezetten hivatkozunk az Abtv. 27. § (2) bekezdésére, az Alkotmánybíróság 2005.10.10-i 333/B/2002 AB számú határozatára, valamint a Btk. 137. § (1) bekezdése szerint meghatározott hivatalos személy fogalmára és abból következő hivatali kötelezettségükre. Előzőekre is tekintettelnyomatékkal kérjük a releváns okiratokkal bizonyított tényeket és körülményeket az Alkotmány, a Ptk, a Btk., a Csődtv., a Gt., a Pp., a Ctv., az 1997.évi C. tv. 3. §-a, az 1997. évi LXVII. tv. (63 – 79. §), az OIT 10/1999. és a 15/1999. számú határozatainak, az Ütv., a felszámolók névjegyzékéről szóló Kormányrendelet hatályos rendelkezéseire,, továbbá a Magyar Közlöny 2000/95. számában kihirdetett, „A pénzmosásról, a bűncselekményekből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról” szóló, a Magyar Közlöny 2002/152. számában kihirdetett „Büntetőjogi egyezmény a korrupcióról”, valamint a Magyar Közlöny 2004/76. számában kihirdetett „Korrupcióról szóló polgári jogi” hazánkban is hatályos nemzetközi egyezményekrevalamint Sántha Ferenc úr büntetőjoggal foglalkozó „A jogi személyek büntetőjogi felelősségéről” címmel a közelmúltban kiadott, illetve Kondorosi Ferenc, Uttó György és Visegrády Antal urak közös munkájaként „A bírói etika és a tisztességes eljárás” címmel 2007-ben – dr. Lomnici Zoltán elnök úr előszavával – kiadott szakmai anyagként ajánlott könyvekben nyilvánosság elé tárt egységes eljárási gyakorlatra, továbbá a Magyar Nemzet 2010.03.12-i számának 4. oldalán a belföld rovatban dr. Lomnici ZoltánMinden sérelmet tisztelni kell” címen közölt interjúban tett kijelentésekre (2) is figyelemmel hivatalból értékelni és intézni, a 2004. évi XXIX. tv. 141-143. §-ainak és a Be. 171. § (2) bekezdésének is a szem előtt tartása mellett, tekintettel a Be. 171. § (1) bekezdésének is kógens előírására.

 

                  Tisztelettel:

 
 

                                                Tempo Párt                   felperes

                Borbély József elnök

 

   Mellékletek51 db (71 lap, 15 pld), valamint 3 db az alpereseknek már leadott két tételből álló iratcsomag (459 lap) + 3 db CD /594 db fényképpel/.

 

98 komment · 1 trackback

Címkék: tempopárt mindazoltán borbélyjózsef

A bejegyzés trackback címe:

https://bodoky.blog.hu/api/trackback/id/tr351904686

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Kössön választási szövetséget a Jobbik és a Civil Mozgalom! 2010.04.08. 22:42:32

Döbbenetes dolgokat fogok most leírni!Mialatt a Szavazatszonda c. blogbejegyzésemet bütyköltem, többször elvégeztem a belinkelt oldalon található tesztet. Az eredmény engem is meglepett: nekem, aki Jobbik szimpatizánsnak gondoltam magam, három tesztből...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Secnir 2010.04.08. 15:35:17

korrekt.
támogatom.

a gond az, hogy ezt 11-ig nem viszi át a bíróságon...

Secnir 2010.04.08. 15:38:37

...nem mellesleg, ha sikerülne, érdekes volna, hogy az I.-V.-rendű alperesek szavazói mit ikszelnének be :)

2010.04.08. 15:57:35

Mi itt a lényeg?

Noname Cowboy · http://www.rosevalley.hu 2010.04.08. 16:01:41

Nekem sem sikerül kihámoznom a lényeget.

Secnir 2010.04.08. 16:20:52

1. Agria bútóripari vállalat csődbe ment
2. Felszámolással megbízva a Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt.
3. KHVR eladta Szendrő Józsefnek (90%) és a Szendrő Holdingnak (10%)
4. KHVR eladta mégegyszer Balázs Istvánnak (felperes)
5. KHVR gyorsan megszűnt
6. Balázs István perel
7. Bíróság lefolytatatta az eljárást, mintha a KHVR létezne
8. Dr. Holobrádi Emese nyilatkozott, hogy a KHVR jogutód nélkül szűnt meg. (ő jegyezte a Szendrődi Holdingot is)
9. Kiderült, hogy a KHVR mégsem szűnt meg, hanem kettévált két jogutóddal. Dr. HE jegyezte őket
10. Újabb per: kiderült, hogy a Pénzügyminisztérium cégjegyzékébe a (mostmár) Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zrt törvénysértően került be
11. Felperes (folyamatosan) tájékoztatja az alpereseket a KHVE és HE és KHVFZRT ügyleteiről és a PM-et is. Média dettó (lásd hvg)
12. a nem létező (bíróság szerint sem) KHVFZRT továbbra is számol fel mindeféle céget - jogellenesen
13. akárhányszor perben volt a KHVFZRT (alperesként), mindig félbeszakadt, mert a bíróságok látták, hogy ez egy nem létező cég. Csalás stb. ellen eljárást nem indítottak, a cég továbbra is végez(he)tett pénzügyi tevékenységet.
14. Mivel a KHVFZRT eljárásai állami cégeket is érintettek, a felperes megkereste az alpereseket, hogy eljárási kötelezettségüket gyakorolják, és szüntessék meg a törvénysértést. Nem történt meg.
14. Az alperesek eltussolták a KHVFZRT folyamatban lévő ügyeit (ami már bűncselekmény).

blablabla kérem a bíróságot blablabla függessze felaz alperesek működési engedélyét, beleértve a választásokat, indoklűs blablabla.

Secnir 2010.04.08. 16:22:44

röviden.
aztán, lehet, hogy valamit kihagytam vagy félreértettem, de azt majd BT javítja

Secnir 2010.04.08. 16:24:23

ja,
9. pont óta a KHVFZRT folyamatos működése folytán milliárdos nagyságrendű hasznot(kárt) okoz.
nézőpont kérdése, hogy kinek...

Secnir 2010.04.08. 16:50:09

adózni nem adózik, mert ugye a cég nem létezik, de kapja a (nagyrészt állami -alperesk általi) megbízásokat, amik ugye milliárdok...

ern0 · http://linkbroker.hu/ 2010.04.08. 21:32:50

Ivan Ivanovics, a frappáns visszavágások mestere tanulhat ebből. Ha @Secnir listáját valaki összefoglalja, és az összefoglalóból ír valaki egy kivonatot, akkor talán én is megértem a dolgot.

Még ha tényleg úgy is van, hogy emiatt fel kell oszlatni a pártokat, akkor sem hiszem, hogy holnap reggel arra ébredünk, hogy tízezerfős tömeg skandálja a szöveget a Kossuth téren.

bejgli 2010.04.08. 21:33:18

Nekem reklámnak tűnik a dolog. Nem vagyok jogász, de egy Beperelem a világot ritkán nem nélkülözi a realitásokat. Miért nem perelték az ügyvédnőt? Hamis tanúzás, okirathamisítás, károkozás stb. Ha ezt megnyerték, jöhet a többi. Egy rendszert szerintem alulról érdemes elkezdeni lebontani.

A pártok behívása komolytalannak tűnik. A beadványban helyesírási, fogalmazási hibák vannak. Ha a Kossuth visszaeső, akkor hol a többi károsult? Miért nem csinálnak pertársaságot?

helota (törölt) · http://www.bibliotecapleyades.net/biggestsecret/biggestsecretbook/images/biggestsecretbook42.jpg 2010.04.08. 21:42:02

Köszi Bodoky. Nem ment rossz helyre a Pulitzer díj.

Secnir: nemhogy 11.-éig de 11111.-éig sem viszik ezt át a mai magyar korrupt bíróságon.

Before · http://azbeszt.blog.hu 2010.04.08. 21:53:24

@Secnir: köszönöm, így átlagember számára is felfogható!

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.08. 21:58:03

Régóta figyelem már a TEMPO-t, alapvetően semmi kivetnivalót nem látok abban, amit csinálnak. Na de nem csak ők tettek már lépéseket, tulajdonképp kollektíve az egész parlamenti elit fel lett jelentve a Hágai Nemzetközi bíróságon még márciusban - csak valószínűleg a média azért nem foglalkozik vele, mert szerinte nincs a dolognak "hírértéke".

Noname Cowboy · http://www.rosevalley.hu 2010.04.08. 21:59:34

@Secnir: Eddig ok! De a pártoknak közvetlenül mi a szerepük? Közvetetten értem. De közvetetten perbe hívni? No ezt nem értem.

EMU 2010.04.08. 22:04:54

Lámpavas, Duna part. Itt már csak az volna a megoldás, abból talán tanulnának a megmaradtak. Az alpereseket egytől egyig. Más rendezőelv itt már nem lehet, a jog (hahaha), az elégedetlenkedés, a megvetés ezekről már lepereg, meg kellene nézni, mi a helyzet a golyóval.

Pada 2010.04.08. 22:36:48

Először is jó, hogy Bodoky nyilvánosságot adott a dolognak. Évek óta alig akad olyan újságíró, aki hajlandó a színfalak mögötti játéktérre merészkedni. Ha csak egy kérdés erejéig is, de ő megtette. Olyan kevesen vannak, hogy nálunk már ezért is díj jár...

Blogger Géza 2010.04.08. 22:46:49

Ezt azért április 1-jén kellett volna... A bélyeggyűjtőket miért nem perelte be?

Dr. Schwanzkopf Rudolf 2010.04.08. 22:49:21

Meg kell reformálni a kurva rohadék jogi nyelvezetet. Ez a tanulsága a cuccnak.

AutosVilli 2010.04.08. 22:50:41

Nem ezt hívják úgy hogy Szervezett bűnözés??

AutosVilli 2010.04.08. 22:53:25

Szerintem végig viszik a magyar bíróságon,hogy aztán hágában ítélkezzenek,nem most lessz ennek vége.

Zka · http://www.youtube.com/watch?v=_wpDbI1gca0 2010.04.08. 22:53:44

Én ott elakadtam, hogy perbehívás.
Meg nyilvánvalóan idióta aki ilyen tárggyal pert akar indítani épp most.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.08. 23:13:38

Hm. Van hossz határ? Azért nem menne át?
Most már másodszor.

Nagyító · http://koncmester.blog.hu 2010.04.08. 23:15:30

@A Nép - Te vagy!: Megadott szavakat szűrni lehet a hozzászólásoknál, talán ilyenen akad fenn.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.08. 23:15:40

Küldöm részletekben, számozva

1.

Hozzám az alábbi jutott el tőlük. Legjobb esetben vicc, aminek nem értem a poénját. Valószínűbb, hogy a mostani jellegzetes hazai zavaros őrültségek egyike. Nem látom, hogy komolyan veendő lehetne. (Indiszkréciónak nem tűnik, hogy itt közlöm. A közlés az ő saját széndékuk volt minden jel szerint, amit meg is tettek, tavaly.)

Íme:

A Tiszta Energiával Magyarországért Párt (TEMPO) 2009. április 02-án Magyarország irányítását illetően bejelentette a jogi értelemben vett hatalom átvételt (www.tempopart.hu/irasok/temposabb.pdf <www.tempopart.hu/irasok/temposabb.pdf> ).

A Szentkorona jogfolytonossága alapján a TEMPO Párt bejelenti Magyarország új államformáját, a Királyságot. Magyarország

irányítását ideiglenes kormány veszi át, amelyet Kormányzó vezet. Az ideiglenes kormány felhatalmazása a – valóban esélyegyenlőség jegyében lebonyolított – szabad választások megtartásáig szól.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.08. 23:16:32

2.

Az ideiglenes Kormány felépítése: Kormányzó, Kabinetfőnök, Miniszterek

Minisztériumok:

Belügy- és Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Gazdasági- Ipari-, Közlekedési- és Hírközlési Minisztérium, Mezőgazdasági-, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium,

Pénzügyminisztérium,

Egészségügyi Minisztérium,

Munkaügyi Minisztérium,

Oktatási- és Kulturális Minisztérium,

Külügyminisztériu

Borbély József kormányzó
Fazekas Attila kabinetfőnök

Rácz Lajos belügy- és honvédelmi

Dr. Lippai László igazságügyi miniszter

Galambos István gazdasági-, ipari-, közlekedési- és hírközlési miniszter

László Tibor mezőgazdasági-, környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Nagy Lajos pénzügyminiszter

Kovács Ádám egészségügyi miniszter

Balázs István munkaügyi miniszter

Korom Róbert külügyminiszter

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.08. 23:17:12

3.

A bejelentés megtétele azért vált időszerűvé és elengedhetetlenné, mivel a magyarországi korrupció, a hivatali szervek és képviselőik, a parlamenti pártok törvénysértésekben való érintettsége és az önálló hatalmi ágak összefonódása ma már olyan mértékűvé vált, hogy az teljesen megbénítja a teljes közigazgatás törvényes működését. A 2009. június 07-i választáson indult parlamenti pártok nemzetközi pénzmosásban való érintettsége miatt nem halogatható az ország végérvényes lejáratásának és nemzetközi ellehetetlenítésének megakadályozása érdekében a szükséges intézkedések haladéktalan megtétele.

A jelenlegi kormány megszorító intézkedései tovább már nem viselhetők el a lakosság számára, és az állampolgárok utcára kényszerülnek, amely beláthatatlan következményekkel járhat, akár polgárháborúhoz is vezethet

(lásd: http://web.amnesty.hu/amnesty/a-gazdasÁgi-vÁlsÁg-idejÉn-az-emberi-jogokat-veszÉlyeztetŐ-idŐzÍtett-bomba-ketyeg.html <web.amnesty.hu/amnesty/a-gazdas%C3%81gi-v%C3%81ls%C3%81g-idej%C3%89n-az-emberi-jogokat-vesz%C3%89lyeztet%C5%90-id%C5%90z%C3%8Dtett-bomba-ketyeg.html> ).

Az ellenzék – elfogadhatatlan módon – szintén az utcára hívja az elégedetlen állampolgárokat annak ellenére, hogy az ellenzéki vezetők tudják azt, hogy az állampolgárok sorsának jobbra fordítása jogi úton rendezhető, csak ebben az ellenzéki vezetők sajnos nem érdekeltek, mivel Ők is haszonélvezői a hatalmi ágak összefonódásával és a látszat ellenzékiséggel fenntartott rendszernek.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.08. 23:19:36

4.

Fenti sürgető tények miatt az OTP és a MOL állami tulajdonba vonását haladéktalanul megkezdjük. A törvénysértésekben érintett vezetők felelősségre vonását kezdeményezzük.

A Hajdú Megyei Bíróság előtt 6.G.40.008/2009. számon folyó perben a TEMPO Párt megkezdte a Magyar Állam hivatalos szerveinek, valamint a Magyar Országgyűlés pártjainak az elszámoltatását.

A 2009. június 07. napján a Magyar Választási Törvény alapelveinek többrendbeli megsértésével megtartott Európai Parlamenti Választásokon regisztrált eredmények érvénytelenítése miatt kifogást nyújtottunk be (sites.google.com/site/tempoparttempo/valasztasi-kifogas-eu-2009 <sites.google.com/site/tempoparttempo/valasztasi-kifogas-eu-2009> ).

A kifogás törvényen kívüli, az egyenlő bánásmódot sértő és hátrányos megkülönböztetést is megvalósított kezelése miatt a jogorvoslati eljárást kezdeményeztük.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.08. 23:21:07

@Nagyító:

Igazad lesz, mert az itt követklező kisebb darab már többedszer nem ment át. Ez lehetett az akadéály az elejétől.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.08. 23:25:50

5.

A 2009. június 07. napján a Magyar Választási Törvény alapelveinek többrendbeli megsértésével megtartott Európai Parlamenti Választásokon regisztrált eredmények érvénytelenítése miatt kifogást nyújtottunk be

.......Itt kihagytam amit nem tűr el úgy létszik az internet rendszer. Megadták, hogy hol érhető el amiire hivatkoznak. ......

A kifogás törvényen kívüli, az egyenlő bánásmódot sértő és hátrányos megkülönböztetést is megvalósított kezelése miatt a jogorvoslati eljárást kezdeményeztük.

....... Itt is hasonló kihagyás......

A TEMPO Párt bejelenti, hogy megalakításra kerül a Szentkorona Magyar Nemzeti Fejlesztési Bank és Innovációs Tőketársaság, amely alapját az alábbiak biztosítják:

- a föld belsejében működő természetes – teremtett – atomerőmű által termelt energia, amely a vízbázisokon keresztül csak Magyarországon nyerhető ki (ebből következően Magyarország a világ – egyik – leggazdagabb országa),

- a jó minőségű és nagykiterjedésű termőföldeink,

- bővizű folyó-völgyeink,

- a természetes ívó- és gyógyvízkészleteink,

- a csodálatos klímánk és más természeti kincseink,

- a találmányaink és szabadalmaink

megnyugtató fedezetet nyújtanak új és stabil fizetőeszköz, a Szentkorona bevezetéséhez.

Tisztelt Magyar Állampolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a jövőben további megszorító intézkedésre nincs szükség, mivel Önök a világ egyik leggazdagabb országának egyenlő jogú állampolgárai, és kérjük, hogy ezt kezeljék is tényként.

Kecskemét, 2009. június 13.

Borbély József elnök sk.

TEMPO párt

Martian (törölt) 2010.04.08. 23:31:39

Oké... de miért maradt ki az alperesek sorából a Jóisten, aki megteremtette ezt a világot?
:))

Martian (törölt) 2010.04.08. 23:36:13

Nem értem mit kell szarozni ezügyben joggal, demokráciával... nem egyszerűbb párszáz jól kiképzett zsoldossal megpuccsolni az eddigi pártoligarchiák hatalmát? (már csak azért is, mert mindezzel szemben hadrafogható rendőr vagy katona alig maradt kis hazánkban)
:))

Almaspite 2010.04.08. 23:41:29

@Martian: Elméletileg ezt az országot száz emberrel meg lehetne bénítani, csak a megfelelő pontokon kell bevetni őket...

:-)

fghjk12345 2010.04.08. 23:50:10

@Dr. Schwanzkopf Rudolf: Nem a jogi nyelvezettel van a baj, hanem ennek a szerencsétlennek az értelmetlen, zagyva irományával, ami első ránézésre kb. kéttucat jogi képtelenséget tartalmaz.

A Kossuth Holdingról amúgy valóban írt a hvg, innen meg is lehet érteni:

hvg.hu/itthon/20081117_kossuth_holding_fantomfelszamolasok

jürgen baromartz 2010.04.08. 23:51:34

@A Nép - Te vagy!:

itten belügy- és honvédelmi miniszterként csak nem az a Rácz Lajos van megjelölve, aki az eltén is tanít? (na jó, mondjuk elég sok Rácz Lajos lehet az országban)

érdemes lesz utánanéznem, hogy kik ezek az emberek, és honnan jöttek. az itt leírt elképzelések szépek (különösen a geotermikus energiára vonatkozó rövid rész), de ameddig ilyen pattogós stílusban adják elő magukat, nem hiszem hogy levegőhöz juttatják a nagyok őket. (azért ez a rövid kis izé még talán radikálisabb, mint a jobbik-féle program...)

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 00:22:29

@jürgen baromartz:

Nem tudom ki az a Rácz, közöm a társasághoz nulla. Én nem foglalkoznék a részletekkel. Ez semmi.

jürgen baromartz 2010.04.09. 00:28:12

@A Nép - Te vagy!:

magam is csak puszta kíváncsiságból néznék utána dolgoknak, nehogy félreértsd :D

warren buffet 2010.04.09. 01:06:57

nem tudom ez milyen anyag, de én is kérek.:)
aztakurvaeget ez a legnagyobb baromság amit idén láttam pedig látni párat.respekt.

guszti 2010.04.09. 01:24:43

Na szép, van egy nagypályás jogászok által folytatott durva csalás (vagy valami ami annak tűnik) meg van egy szénidióta brigád, súlyosabb vicc kategória mint a Szilvási öccsének kormányjósdája... mi a túró ez? Szánalmas bohóctréfává kell zülleszteni egy viszonylag súlyos ügyet, aztán van kéznél pár alapból agyament káder? Mármint ha tényleg ezzel a gagyi névtrükkel ér el eredményt a csaj a bíróságon, azzal elég nagy értékre követ el csalást, lehet még belőle tocsikügy2. De mi ez a maszlag? Bejelenti a hatalomátvételt, mi van? Jogfolytonos szentkorona, noooormális? Mi ez, webkettes gerilla-standupcomedy? Vácfákin' tempópárt?

ja igen, a HVG cikk a Kossuth izéről, azt kell nézni, ha érteni akartok valamit. Itt előbb linkelte valaki

dark future · http://www.andocsek.hu 2010.04.09. 01:53:15

Mi ez a farokság? Nem kéne ilyen komolytalan dolgokat egy blogban szerepeltetni kőkemény ügyekkel. A per tárgyát képező cselekményekre -- gondolom -- nem ilyen módon kellene jogorvoslatot találni, főleg nem egy félőrült szereplő bevonásával.

guszti 2010.04.09. 01:58:13

most nézem a HVG cikk 2008-as, fejleményeket ismeri valaki érthető tömörségben? Vagy lehet hogy itt épp egy csontváz melegít a szekrényben a két forduló közti nagyjelenetre?

borzzz 2010.04.09. 03:12:49

@Martian: Jogos felvetés:-)) Ha jól veszem ki, itten arról van szó, h egy bútorgyár törvénytelen eladása miatt tessenek felfüggeszteni a demokráciát, eltörölni a jogállamot, visszacsinálni a rendszerváltást és revitalizálni az elemes Kádár Jánost.

brlv24 2010.04.09. 04:45:31

Ennek semmi ertelme.

kpityu2 2010.04.09. 06:07:03

Aha, persze. Két opció van:

1. A bíróság megállapítja: Jaj istenem vétkeztünk, rosszul döntöttünk, ezért sürgősen orvosoljuk a hibát és mindenkit kártérítünk.

2. A bíróság megállapítja: Minden ok, a törvények szerint történtek a dolgok, ezért bűncselekmény hiányában kuka.

Ha a felperesnek igaza van és a magyar igazságszolgáltatás rendezni akarná az ügyet, már megtette volna. Ha pedig nem, akkor vért pisilhet akkor sem fog semmi történni.

Magg (törölt) 2010.04.09. 07:26:33

@A Nép - Te vagy!:
" A Szentkorona jogfolytonossága alapján a TEMPO Párt bejelenti Magyarország új államformáját, a Királyságot. "

Na, ki a király? :DDD

Mi ez? Valami elkésett ápr.1-i vicc?

nabazzmeg 2010.04.09. 08:19:43

az egésznek annyi értelme van, hogy igenis vegzálni kell a sok faszkalapot ott a trágyadomb tetején, nehogy túl jól érezzék magukat.
A bíróság és a jog szavak esetén már csak nevetni tudok, közhellyel élve egyeseknek ez egy teljesen következmények nélküli rendszer.
Az a baj, hogy nincs erős civil kontroll, de ha lenne is, a hatalmi ágak ott tennének keresztbe, ahol tudnának; a néphatalom és a népszuverenitás egyezerűen nem léteznek. Itt ugyanolyan forradalomra volna szükség, mint ami most zajlik pl. a kirgizeknél, azután új választások amiben jelenlegi vagy volt képviselő, párt miazmás nem indulhat és egy karcsú, kis költségvetésű, alapvetően kevés forrás fölött diszponáló és kontrollálható, elszámolásra köteles állam létrehozása volna a cél.

nestrot10 2010.04.09. 08:48:47

Ezek közül aki most végleg húsz évre tönkre teheti az országot az az Orbán és bandája. Tehát itt az új jelszó: ORBÁN TAKARODJ!!!!!

Brukk 2010.04.09. 08:51:22

Most hol itt az okozati összefüggés a fasz vélt vagy valós sérelmei egy felszámolási eljárásban és a pártok működése, az OVB, közt elnök stb. között? Egyáltalán ki ez a Tempo Párt?
Komolytalan kamu az egész.

ladislaus 2010.04.09. 09:14:37

kinek gurult el a gyogyszere?

kisqtya33 2010.04.09. 09:21:26

Senkinek nem gurult el. A hivatkozott HVG cikk óta követem figyelemmel ezt az bűncselekmény-sorozatot. Sajnos a fent leírtak TÉNYEK. Egy arra jogosulatlan cég ("mellesleg" nem létező cég) folytat jelenleg is felszámolási eljárásokat.

A per maga természetesen komolytalan, ilyen súlyú, a legfelsőbb szintekre vezető bűncselekményekért nem ítélnek el senkit korrupt hazánkban.

Welcome to Hungary :-(

Kendan 2010.04.09. 09:25:24

@AutosVilli: nem, a szervezett bűnözést üldözi az állam. Ezt láthatóan nem... ;)

kisqtya33 2010.04.09. 09:29:13

@guszti: nincsenek fejlemények, mert azóta is tovább folytatja ez a nem létező cég a felszámolásokat. Ill. ez a fejlemény.

Bodokynak megérné egy kicsit jobban beletúrni a témába, ebben az esetben bizony van elég sz@r amit lehet burogatni. :-)

reeve 2010.04.09. 10:01:29

És mi van akkor, ha a T. Bíróság megborul, és igazat ad a felperesnek? Ha kizárják a választásból az I.-V. rendű vádlottat, ki marad???
Jobbik, LMP Civil Mozgalom...

veny 2010.04.09. 10:18:42

Ez az iromány úgy szar, ahogy van.
Híg is, tehát adekvált a FOS megjelölés vele kapcsolatban.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 10:29:54

@Magg:

Kiderült a szövegből, kormányzónak tették meg egyiküket király helyett, amire úgy látszik nem láttak alkalmas személyt (mondom, hogy nem ismerem őket). A legjobb ebben, hogy egy

Másik, későbbi ki, vagy beadványukban Sólyomhoz fordulnak amint a következőből amit majd másolok, kiderül.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 10:30:38

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!
Sólyom LászlóKöztársasági Elnök úr Saját kezébe! részéreKöztársasági Elnöki Hivatal Kecskemét, 2009. szeptember 15. 1014 BudapestSzent György tér 1. Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Köztársasági Elnöki Hivatal!A Központi Nyomozó Főügyészség Nyom.396/2003. és az ahhoz egyesített Ny.149/2006. számú bűnügyben keletkezett aktákból most birtokunkba került közokiratokból tudomásunkra jutott és a folyó évben is törvényi következmények nélkül hagyott súlyos törvénysértések miatt és alapján fordulunk Önhöz. Az új tényekkel is bizonyított minden képzeletet felülmúló hivatali bűncselekmények és korrupció arra a pontra jutott a bírósági ügyeknek is a bizonyított kézi vezérlése útján, hogy a tarthatatlan helyzet haladéktalanul szakszerű, érdemi és hatékony beavatkozást igényel. Ugyanis a Magyar Köztársaság nevében hivatalos minőségében eljáró személyek súlyos törvénysértésekben való érintettsége és annak alapját képező személyi összefonódások miatt az igazságszolgáltatás évek óta nem látja el a törvényi kötelezettségét, pontosan feltárt indokokra figyelemmel. A milliók további megélhetését és (jog)biztonságát veszélyeztető rendkívül súlyos és jól láthatóan összehangoltan folyó milliárdos vagyoni és felmérhetetlen nem vagyoni kárt okozó törvénysértések miatt, a hazai jogállam és a jogrend minőségéért is fennálló közös felelősség alapján bizalmát kérjük
személyes megbeszélés
haladéktalan megtartására, így kérjük annak időpontjáról való értesítésünket.
A csatolt Nyom.396/2003. számú 2009.05.18-i keltű közokiratban rögzített tények egyértelmű bizonyítékot szolgálnak arra, hogy a független igazságszolgáltatást évek óta befolyásolják az egész ország területén működő súlyos bűncselekményeket elkövető személyek, akikkel való együttműködést a – csatolt tudósításokkal bizonyítottan a – politikai és banki vezetők is aggálytalanul felvállalják. A most birtokunkba jutott hivatkozott nyomozati iratokkal bizonyított az, hogy az ügyészség nyomozás eredményeként tételesen feltárta dr. Magyari József és társai által irányított felszámolásokat és más pénzügyi tevékenységet végző kapcsolt vállalkozások súlyos törvénysértéseit, és ahhoz kapcsolódóan bírósági ügymenetek folyamatos kézi vezérlését. A tanúvallomásokkal is alátámasztott felhasználható bizonyítékokkal ütközően foglalta dr. Keresztesi Imre főügyész közokiratba 2009. májusában azt elfogadhatatlan módon, hogy a vezető beosztású hivatalos személy és társai elleni nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény.” Fentiek indokaként dr. Keresztesi Imre főügyész azt foglalta 2009-ben közokiratba, hogy Dr. Varga Miklós vonatkozásában a titkos információgyűjtés felhasználhatósága olyan mértékben kétséges – –, hogy vele szemben a vádemeléshez szükséges bizonyosság megállapításához a titkos információgyűjtés adatai alappal nem használhatók fel.”
A 2009-es közokiratba rögzített fenti tényállás valótlanságát az bizonyítja, hogy éppen dr. Keresztesi Imre főügyész indítványozta 2006.12.18-án 11 oldalas iratban a bíróságnál azt, hogy a nem bűnüldözési célból folytatott igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött titkos információ gyűjtés eredményét fel lehessen használni a dr. Varga Miklós és társai ellen folyó büntetőeljárás során. A 2006-os indítványnak a PKKB – dr. Kovácsné dr. Molnár Zita nyomozási bíró eljárásában – 2007.01.29-én a 9.Bny.44.293/2006/2. számú jogerős végzéssel helyt adott. Dr. Keresztesi Imre 2008.06.16-án kelt 7 oldalas előterjesztésében ismételten kezdeményezte a bíróságon, hogy a nem bűnüldözési célból folytatott igazságügy-miniszteri engedélyhez kötött titkos információ gyűjtés eredményét fel lehessen használni a dr. Varga Miklós és társai ellen 2003 óta folyó büntetőeljárásban. A 2008-as ismételt indítványnak a PKKB – dr. Kschwendt Katalin nyomozási bíró eljárásában – 2008.07.02-án a 4.Bny.42.675/2008/2. számú jogerős végzéssel újfent helyt adott. A PKKB által két ízben – dr. Keresztesi Imre főügyész indítványai nyomán és annak helyt adva – meghozott jogerős végzések egybehangzó és világos rendelkezésével szögesen ütközően rögzítette az eljárás megszüntetését elrendelő közokiratba szintén dr. Keresztesi Imre főügyész azt 2009-ben, hogy az eljárásból ki kellett rekeszteni a titkos információgyűjtés alapján keletkezett és a nyomozást végző szerv rendelkezésére állt bizonyítékokat. A pontosan megjelölt jogerős bírósági végzések ugyanakkor, éppen a büntetőeljárásban történő felhasználást engedélyezték a nyomozást folytató ügyészi szerv részére!
A nyomozás során tételesen került feltárásra, hogy a dr. Magyari József irányítása alatt és koordinálása mellett működő kapcsolt vállalkozások között van a Kossuth Holding Rt. zászlóshajóra felfűzve többek között a szintén felszámolásokat folytató Novum Kft., a Duna-Libra Rt., a Hunyadi Rt., valamint a Békésfact Kft., stb.
Az ügyészség szerint Magyari József irányítása és koordinálása mellett működő utóbb hivatkozott két cégnek ugyanakkor, éppen kiemelt szerepe van a Hajdú-Bét Rt. felszámolási eljárásában. A Hajdú-Bét Rt-ben és tulajdonosában a Wallis Rt-ben betöltött szerepe Bajnai Gordon miniszterelnöknek, a média tudósításaiból köztudomású ténynek számít. Bajnai Gordon miniszterelnök korábbi cégeiről készült csatolt kimutatásban 21-es szám alatt szereplő Pannon Liver Kft-hez 2007-ben kirendelt felszámoló szerv, a Magyari által irányított Novum Kft. lett. Ezen cég kijelölése érdekében járt el a csatolt 2009-es ügyészségi határozattal bizonyítottan dr. Magyari József, az utasításait aggálytalanul végrehajtott bírósági vezetőnél, akit az Alkotmány értelmében döntéseiben, nem lehet befolyásolni.
Dr. Magyari József irányítása és koordinálása melletti összehangolt bűncselekmények következménye lett az is, hogy a 2002 óta a nyomozószervek szeme előtt súlyos bűncselekményeket elkövetett Magyarihoz zászlóshajóként tartozó 1990-ben alapított és 2003.10.31-én megszüntetett Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt. neve alatt, több száz felszámolási eljárást folytattak és zártak le a cég 2003-as megszűnése után még 2009-ben is törvénysértő módon, bizonyítottan fantom felszámoló szerv nevében folytatott jogellenes eljárás útján (lásd a tételes listát:www.tempopart.hu/irasok/fantom.pdf <www.tempopart.hu/irasok/fantom.pdf> ). A fantom cég neve alatt folytatott több száz törvénysértő felszámolás vizsgálta eredményeként a Legfőbb Ügyészség 2009.08.26-án arra a hivatalos álláspontra jutott (P.MJG.5316/2009), hogy az 1990-ben alapított és a felszámolói névjegyzékbe bejegyzett Kossuth Holding Vagyonkezelő Rt. 2002-ben alapított jogutód társaságának a Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Rt-nek a felszámolók névjegyzékébe történő felvételére, törvénysértően került sor. Rögzítették, hogy a felvétel nem hoz létre a névjegyzékben szereplő jogalanyt megillető jogot vagy kötelezettséget, ezért a létrejött jogok és kötelezettségek hiányában fogalmilag zárták ki a jogutódlást a felszámolási eljárás során. A Legfőbb Ügyészség által 2009-ben közokiratba foglaltakkal bizonyított évek óta folyó több ezer milliárdos kárt okozó bűncselekmény-sorozat ellenére minden eljárást megszüntettek, illetve meg kívánnak szüntetni, továbbá a Be. 171. §-át is sértő módon azt közölték, hogy minden további beadványt válaszadás nélkül helyeznek irattárba.
A csatolt és pontosan megjelölt közokiratokkal bizonyított hivatalos személyek által megvalósított törvénysértések, és azok törvényi következmények nélkül hagyása megkerülhetetlenné és halaszthatatlanná teszi az azonnali intézkedést. Fentiekből olyan kiterjedésű és befolyással bíró bűnszövetség, illetve felmérhetetlen károkat okozó hivatali vesztegetésen is alapuló most is folyó bűncselekmény-sorozat jutott T. Elnök Úr hivatalos tudomására, hogy a minden tekintetben tarthatatlanná vált helyzetben semmilyen indokkal nem odázható tovább a személyes megbeszélés időkésedelem nélküli megtartása.
Fentiekre nyomatékos figyelemmel tisztelettel kérem jelentkezését.
Tisztelettel: TEMPO PártBorbély József elnök

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 10:35:29

Szóval a megdöntött köztársaságban a megdöntő kormányzó beadványban fordul a megdöntött elnökhöz?

Ebből valami musicalt lehetne írni, vagy mit. A humor keret biztosítva, csak részetlekkel kell kitölteni a vázat, jó zenét hozzá (tuba nagyon jól szólna), és a kasszasikerből fönn lehet majd tartani a kormányzói udvartartást.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 10:37:53

Lehagytam az előző végéről:

(.....itt telefonszám van, amit mégsem akarok idemsolni, bár nem látszik titkolni szántnak......)

Mellékletek: 7 db (15 lap)

bodoky · http://bodoky.blog.hu/ 2010.04.09. 12:48:50

Egyszerre perelték be az MSZP-t, a Fideszt, az MDF-t és az SZDSZ-t

hvg.hu/itthon/20100409_kossuth_holding_mszp_szdsz_mdf_fidesz

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 13:22:49

@bodoky:

Nagyon szép, hogy egyszerre perelték, ez önmagában vonzó is nekem, de attól még lehetnek bolondok.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 13:25:04

@bodoky:

Hacsak azt nem tesszük föl, hogy ami hozzám elkerült és amit itt hoztam, az ellenük, de a nevükben készített kamu lenne.

maid 2010.04.09. 14:05:36

@guszti:
Egyetértek, nekem is ez a bajom az egésszel. Van itt egy aránylag súlyos ügy, aminek a komolyságát tökéletesen sikerült háttérbe szorítani, valószínűleg egyszer s mindenkorra. Nem szerencsés, ha korrupciógyanús történetekkel azok foglalkoznak, akiknek jobb időkben Lipóton lett volna a helyük, ezzel remekül lehet relativizálni az egészet. Ráadásul ha lenne is pl. egy újságíró, aki komolyan nekiáll megkapargatni az ügyet, tuti, hogy azonnal félreteszi, azért akárkivel nem akar az ember érdekközösséget vállalni.

Engem személy szerint az is zavar, hogy ez itt van ezen a blogon. Azt még értettem (bár azt is kritizálták páran), hogy ez a blog oknyomozó újságírás helyett minden különösebb jelzés nélkül közösségépítősdibe ment át, Páty kapcsán szerintem erre szükség volt/van. De hogy ezentúl a cikk/közösségépítés poszt megkülönböztetése mellett a szimpla elmebetegség kiszűrését is nekem, olvasónak kell elvégeznem, ezzel pocsékolva az értékes időmet, az már egy picit zavar :(

Sohanedudgi 2010.04.09. 14:55:53

@maid:
Szerintem is félő, hogy az eddigi renomét rontjuk, ha még sokáig foglalkozunk ezzel a valós, de szatírába illő tálalású üggyel.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 17:38:01

@maid:

A „közösségépítősdi” abszolút spontánul történt. Pontosabb megjelölése: közösségépülés. Ez nem hinném, hogy bárkinek kitervelt szándéka lett volna (és ha igen, az sem baj), egyszerűen így alakult, ahogy így volna jó ha alakulna az egész országban. Ezzel semmi hiba, sőt. SŐT!
Te is spontánul része lettél, és ez eddig mind, mind jó.

A másik részét én sem biztos, hogy értem. Inkább nem. Kitalálhatok éppen rá egy magyarázat félét, de túl komplikáltnak tűnik, ezért tévesnek gondolom.

maid 2010.04.09. 18:09:49

@A Nép - Te vagy!:
Egyetértünk. Nekem ezzel nem is volt bajom, legfeljebb csak annyi, hogy amikor egy-két ember csalódottságának adott hangot, akkor kicsit ingerülten lettek elküldve innen, még talán bértollnokozás is volt. Én értettem a problémájukat, ha valaki azért járt ide eddig, hogy időről-időre oknyomozó cikkeket olvasson (mert mondjuk az indexet amúgy nem szereti, de bodoky írásait igen) és egyszer csak rájön, hogy már nem ezt találja itt, akkor szerintem érthető a csalódottság.
Nekem személy szerint ezzel nem volt problémám, egyrészt mert az értékrendemhez közel áll, ami azóta történt, másrészt azt hiszem, az "ügy" szempontjából ez volt a célravezetőbb.

Egyszóval egyetértünk szerintem, annyiban vitatkoznék talán, hogy a közösségépülés mellett (ami a kommentekben kétségtelenül elindult) volt egy közösségépítéses pillanat is: amikor először kikerült hypothetical hsz-e. Az értékrendbeli egyetértés miatt én ezt nem éltem meg rosszul, de valszeg egy keretes kis szövegben az oldal tetején írtam volna néhány sort, hogy a blog profilja némileg átalakult az események hatására. Pont azért, már várható volt, hogy lesznek csalódottak, akik nem ezt keresték és kapták meg addig a blogon.

Most meg én vagyok csalódott és nyilván azért vagyok ilyen empatikus az akkor csalódottakkal, de mindegy, ez az én bajom :)

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 19:25:55

@maid:

Lehet abban valami amit mondsz. Voltam én magam is ilyen elutasító egyes később jövőkkel, de persze csak tartalmilag amikor amit csináltak, szándékos bomlasztásnak tűnt. Később talán kevésbé tűnt annak, de mégsem akartak azonosulni a közszellemmel, ilyen vagy amolyan értelemben. Ez nagyon múlt (azok esetében akikre én tudok gondolni, Tesz-vesz és Buzgómócsingra utalok) pont rajtuk. Aránytalanságról volt szó mindkettőnél. Az egyik szinte erőltette a nem indokolt személyes figyelemet, a másik túl sokat megdett meg magának Tamáéssal szemben szkeópticizmus címén. Végülis abszurd, hogy védekezésbe kényszerítsen egy olyan közszereplőt, mint Tamás, pusztán azon az alapon, hogy ő eddig sokakban csalódott. Jó, kételkedjen, ha akar. Figyeljen ez esetben oda, vonja le a saját követkeuztetéseit, de, hogy magának így extra figyelmet mintegy kiharcolva egy fajta elszámolásra próbálja kényszeríteni (némi sikerrel) Tamást, az abszurd volt. Ha emiatt lekopott innen, az ezért volt, maga miatt. Tesz-vesz meg mintha gyerkesen várta volna el, hogy rá koncetráéljunk, lelkét elemezzük. Én ilyneket egy pontig szívesen, de ameddig ő elment, túl volt azon a ponton a jelen körülmények között. Ettől függetlenül lehetnek mindketten jóravaló emberek, de mégsem illettek ide és nem mi taszítottuk ki őket. Biztosan nem Tamás. Fogalmam sincs te rájuk, vagy másokra gondoltál-e. Lényegében ami folyik természetes kiválasztódás.

Hypothetical hozzászólásának kiemelésében nem látok problémát. Viccen kívül lehetett szerepe a mérleg nyelveként abban, hogy győztünk. Ezt te is kb így létod. Hogy erre nézve nem volt közelebbi magyarázat, szerintem mindegy. Végülis Tamás blogjáról van szó, hadd szervezze ő ahogyan eszébe jut, akkor is, ha amit mondsz, szintén nem lett volna rossz. De miért írnánk mi ilyesmiket elő? Nekem is megvolt már a saját személyes problémam, amit láthattál, ki is fejezem kapcsolódó morgásomat, amikor indokoltnak érzem, de ez nem változtat az összképen. Az ember egy bizonyos mértékig ilyenkor alá kell, hogy vesse magát. Nyugodjunk bele, hogy Bodoky nem tökéletes, csak a lényeget tekintve helyes úton jár. Ez éppen elég. Ahol tényleg korrekcióra szorul, ott megmondjuk neki. A Tempo párt szervetlennek tűnő behozatala tűnhet ilyennek. De ezzel is van valami. Hogy ugyanis a Bodoky blogok nem Sávollyal kezdődtek, tehát van egy Sávoly-Páty és kapcsolódó közösség rész, de előtte is volt már egy halom mindenféle. Namost ez a mostani a halom mindenféle vonulatba nagyon jól beleillik, csak a Sávoly-Páty-Milton alcsoportba nem. Ha így nézzük, és nyilván ez a tényleges összefüggés, akkor mindjárt másként tűnik ez is.

maid 2010.04.09. 19:51:56

@A Nép - Te vagy!:
Ja, én nem rájuk gondoltam, hanem azokra, akik hypothetical kommentjének kirakásakor írtak be és aztán el is tűntek. Csak megírták, hogy eddig professional journalism volt itt, ez meg már más. De közben lett itt egy közösség, szóval ez nem egy rossz deal szerintem.
Ezek a tempos elmebetegek nem tudom mi jót hoznak :/

De persze, ő dolga, nem lehet ebbe beleszólni, legfeljebb lábbal szavazni :)

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 20:04:52

@maid:

Engem már le is barmolt, mégis maradok. Jó az amit csinál. Tarts ki! Nincs hasonló sehol, hacsak nem – azt hiszem – a Civil Mozgalomban. És úgy emlékszek, jókat mondtál. Még valami. Nem biztos (sőt), hogy akik ilyenekkel jöttek, hogy nem „nem professional journalism” nem eleve bomlasztó szándékú bérbeírók voltak. Került itt már egy pár. Mlgis, miféle panasz az, hogy „nem professional journalism”? Ez nem jelent semmit. Nem mond el semmit hypothetical cikknek erényeiről, vagy hibáiról. Jobb híján tett sértegetés. Ez nulla. A cikk nagyszerű volt. Nyilván érezted te is. Átütő erő volt benne. Ja és volt egy későbbi hypothetical cikk amit nem tudtak a nem eleve itt lévők kötni. Talán arra gondoltál inkább. Ott segíthetett volna az újaknak valamilyen eligazítés, ez igaz.

maid 2010.04.09. 20:15:16

Nem, ez még az első hypo posztnál volt, az első kommentek között. És tényleg szerintem nagyon jó írás, ettől függetlenül én elhiszem, hogy lehettek olyanok, akik azért jártak ide, hogy tudják, milyen témát boncolgat Bodoky, mert pl. nem index olvasók, de ez speciel érdekli őket. És azt is simán elhiszem, hogy ők nem örültek annak, hogy némileg átalakult a blog - ismétlem, ez nem minősítés, nem jó vagy rossz kérdés, csak más. És aki nem ezt keresi, az nem örül.

Nem fenyegetőzni akartam amúgy a lábbal szavazással, T. amúgy is remekül el fogja viselni, ha esetleg én nem olvasom. És egy poszt miatt nem fogom ezt itt hagyni, én is szoktam hülyeségeket csinálni, ennek a posztnak a kirakását is csak pillanatnyi zavarnak tekintem :) De ha ez valami tudatos irányváltás, és ezentúl ilyeneket lehet majd itt olvasni, akkor az persze más, akkor majd tényleg kikopok szép lassan, elvégre hülyeségeket töménytelen mennyiségben lehet olvasni a neten bárhol, azért nem kell idejönni, no pláne amúgy sincs időm ilyesmire.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 21:04:35

@maid:

És én mekkora hülyeségeket csináltam már!

Nem hinném, hogy irányváltás. Ha megnézed, régebben is volt már mindenféle. Itt egy példa:

bodoky.blog.hu/2009/10/05/az_omsz_allamositana_az_idojarasjelentest

Semmi sem loboghat mindig ugyanakkora és egy színű lángon.

bodoky · http://bodoky.blog.hu/ 2010.04.09. 22:35:05

@Sohanedudgi: azért került ki ez az anyag, mert ugyanolyan típusú ügy mint az eddigiek, az "amikről a magyar média nem beszél" sorozatból. plusz, a mindáék tettek nekem egy szivességet, és ezt kérték cserébe, szerintem fair deal. plusz, szerintem szép szimbolikus gesztus választások idején feltartott középső ujjal tisztelegni a parlamenti pártjaink elmúlt húsz évi teljesítménye előtt, nekem legalábbis bejön. a jövő héten visszatérünk a professional journalism keretei közé, a terveim szerint.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.09. 22:55:20

@bodoky:

Nem értek valamit. Amennyiben ez kérdezhető.

Miért van szó nálad s a HVG-nél Mindáról mindig miközben az aláírásuk Borbély, és a kormány névsorukban sincs Minda? Ki akkor Minda náluk és ha a fő ember, miért nem ő szerepel a kiadványokban? Ha nem a fő ember, miért van róla szó úgy mintha axiomatikusan az lenne a HVG-ben?

Sohanedudgi 2010.04.09. 23:16:12

@bodoky: Érveid akceptálom, ráadásul Tiéd a blog.
Az indítványuk(ideiglenes intézkedés iránti kérelem) is nagyon szimpi, még a középső ujjal való tisztelgés is megvalósult.
Az ügy komolyságát azonban teljesen elbizonytalanította a kerset dátuma, a VI-XII r. alperesek személye és az előzmények félelmetesen bonyolult tálalása (bár ezen a téren amatőr vagyok).

vadaszok 2010.04.09. 23:30:17

@bodoky: Valószínűleg azért nem beszél erről a média, mert elolvasták az iratot, kivéve a hvg-t és a gyevi bírót.
Ha valaki, egy 1996-os ügy miatt pert indít 2007-ben (11 év után), megnézhetné, hogy létezik-e még az alperes, arról nem is beszélve, hogy elévült-e már az ügy.
2002 óta két jogutóda is van a 2003-ban végelszámolás után a cégjegyzékből törölt alperesnek.
Attól, hogy a bíróság is hülye volt és ezt nem vette észre, még nem kell leváltani az összes pártot, bármennyire is tetszene ez nekem.

Patyimutyi · http://zipp.hu/belfold/2010/07/21/a_patyi_golfmeccset_meg_jatsszak 2010.04.10. 00:56:05

@A Nép - Te vagy!:
2 külön ügyről írtok.

Az egyszerűbbel kezdem (egy érintett mesélte):
Dr. Varga Miklós (felszámoló)bíró esetében kb. 1/2 évig lehallgatta az ügyészség a telefont, és nem szóltak szegény bírónak, hogy tudnak az összes megvesztegetéses ügyéről.

Aztán vádat emeltek ellene, amit később ejteni kellett, mert nem volt semmi bizonyíték a bíró ellen, csak a lehallgatási felvételek. Persze, ha nagyon akarták volna, biztos találtak volna más bizonyítékot is, de az ügyészek biztosak voltak a dolgukban, hiszen a hülye bíró minden ügyét mobilon intézte.

Elvileg-állítólag a bíró csak azért kapott 10%-ot, hogy a pénzes munkát mindig egy érdekcsoport bizonyos cégeinek írjon ki. [hívjuk ezt szervezett bűnözésnek]

A lehallgatáshoz bírói engedély kellett volna, amit az ügyészek azért nem kértek, nehogy egyik bíró átszoljon a másiknak, hogy "te figyelj Miki, pont most szólt az ügyészség, hogy le akarja hallgatni a telefonodat".

Az ilyen esetek elkerülésére sorsolják 3(?) éve felszámolókat. Kivéve a pénzes, nagyértékű cégeknél, mert ott SZAKMAI KOMPETENCIA kell. (Igaz ismerős: szakmai kormányzás). A komoly pénzt hozó ügyeket SZAKMAI alapon jelenleg is kézi vezérléssel osztják szét.

guszti 2010.04.10. 03:52:19

Na jó, félre a konteógyártást, a vicces részre úgy tűnik megvan a magyarázat.
hvg.hu/itthon/20061107_minda_guinness
Vagyis ha jól értem, la mancha lovagja áll a dolog mögött, személyesen. Valahol riszpekt neki tényleg. Mondjuk a spanja - a hatalomátvevős - az kettővel súlyosabb esetnek tűnik, da ríl felhőfájter, mondom én már régen, hogy a mártix 3.0 tervezésénél a monty python tagjait és a south park szerzőit kérték fel tanácsadónak :)
Na de mindegy, függetlenül attól, hogy a tempós brigád mennyire klinikai eset, azért ez a kossuth-gate még tartogathat vicces epizódokat. A pilot mindenesetre ütősre sikerült...kérdés mennyien látták.

bodoky · http://bodoky.blog.hu/ 2010.04.10. 07:59:31

@guszti: jaja, a south parkban minden benne van, amit a mai világról tudni kell :) a holnapi napra rendelt szentlecke pedig: VOTE OR DIE!

www.youtube.com/watch?v=tGE0pGNhrSY&feature=related

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.10. 11:04:16

@Patyimutyi:

Érdekes amit mondsz, és kösz, de ami a kérdésemet illeti, nem írhatunk külön ügyről, mert én semmilyen ügyről sem.

Csak ködös előttem az összefüggés a Tempo párt és Minda személye között. Egyrészt Tamás a legnagyobb természetességgel utal rá, mintha ugyanarról volna szó, másrészt nem látom a nevet a párt kiadványaiban. Esküszöm megpróbáltam beírni a Googlebe a kettőt együtt (bíztató jelélül, hogy még képes vagyok tanulni - a félelem csodákat művel), de biztosan valamit nem jól csináltam (erről elképzelhető, hogy rövidesen értesítést is kapok, fölvilágosítssal, hogy hogyan kellett volna és, hogy fölfoghatatlan miért nem úgy csináltam). De minthogy válasz a tiéden kívül, amiben félreértés van, nem érkezett, legjobb ha kapcsolatos kételyeimet hagyom a fenébe, és olyasmivel foglalkozok, ami fontosabb nekem. Ez egyéltalán, mindössze fölmerült. Lassan azt is megtanulom, jobban járok, ha nem merül.

cyran 2010.04.10. 11:54:27

Lehetsz jobb, lehetsz bal-szímpatizáns, ugyannak a pusztító erőnek vagyunk az áldozatai.
Ezért meg kell tanulnunk úgy kommunikálni, hogy ismét egységbe tömörüljünk és érvényesíteni tudjuk túlélési érdekünket.

cyran 2010.04.10. 11:56:40

Miért nem ment át a kommentem?

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.10. 12:53:26

@Kivagyok!:

Tudtam, hogy nem úszom meg. Az a helyzet, hogy eddig az én intelligenciám is terjed, de ez mennyiben old meg bármit is a kérdésem tekintetében? Mert, ha annyiban, hogy ha az összes nyílót egyenként végignézem és hallgatom, akkor esetleg kiderül előle valami, akkor maradok az állásponton mellett, hogy kérdezni legitim.

Abból, hogy LEHET googlezni, nem következik, hogy KELL.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.10. 12:56:26

@bodoky:

Te jó ég. Ez is az interneten? MIÉRT?

De erre nem várok választ. A kérdés magamban tűnődést jelent.

A Nép - Te vagy! (törölt) · http://www.kibulizottorszag.net 2010.04.10. 13:23:46

Úgy egyébként megemlítem, hogy létezik olyasmi, hogy technofasizmus. (A kifejezés saját, copyright fönntartva.)

Ez nálunk kommunista örökség. Vagyis a kommunista mentalitásból vezethető le. Míg máshol közismert, hogy lehet valami „egy”, nálunk sokan úgy néznek az effélére, hogy ami épp jónak tűnik, az „a”. Ebből mindenféle rossz következik, mert a technofasiszta erőszakos és csak azt tekinti eltűrhetőnek ami neki „a”. A dologból egy halom kényszer következik, ami senki jó közérzetének nem segít. Megjelenési formája igen változatos lehet, és az is.

Csak az igyekezzen magára venni, akinek inge, de annak, eltűnődés, átgondolás értelemben ajánlott.

Példára talán nincs is szükség, de megmlítem, hogy míg nyugaton a web oldalak igyekeznek a tartalmukat jóval régebbi bowserek használói számára is hozzáférhetővé tenni, nálunk nem ritka az a hozzállás, amelyik arra kényszeríti a használót, hogy csak a legújabbal tudja nézni az oldalt. Ezt abból a technofasiszta hozzállásból, hogy az így gondolkozónak 1. evidencia, hogy a legújabb a legjobb, 2. ha az, ő majd rékényszeríti a használót, hogy állítsa azt üzembe, hiszen 3. neki magának is az a legjobb. Tehát van egy külső optimumnak kikiáltott valami, amire tetszik, nem tetszik ráerőszakolják (hacsak odébb nem áll) azt aki nem választaná, azzal a jelszóval. hogy de hiszen az optimum.

Ebben a szemléletben óriási veszélyek vannak. Minden elnyomó rendszer melegágya, akkor is, ha ebből lesz akinek nem látszik, hogy, hogy jön ez ide.

Sohanedudgi 2010.04.10. 21:58:50

@bodoky:
Itt az újabb Minda szindróma?

index.hu/belfold/2010/04/10/eddig_az_apeh-ba_talicskaztak_a_penzt_most_meg_ciprusra/

Hiába, úgy látszik választani tudni kell -még bíróságot is.

főkút 2010.04.11. 00:09:40

@Sohanedudgi: Lemaradtam. Ezt én is be akartam linkelni, de azért mert a pátyi - Ruppó Milton szerződésben is (minden figyelmeztetés dacára) benne hagyták a választott bíróságot.
Svájcban voltam egyszer választott bírósági döntésben érdekelt. Elárulom, hogy azok is megvehetők voltak. Döbbenetes élmény volt. Majd a kártérítési ügyről szóló blogban leírom részletesen.

Sohanedudgi 2010.04.11. 08:54:46

@kozlony:
Ez ismét egy jellemző hazai rákfene.
Rajnai sem kezdő a szakmában, de nem csodálkoznék ha sürgősen előugrana egy titokgazda és ráütne mondjuk 80 évet.

bodoky · http://bodoky.blog.hu/ 2010.04.11. 09:20:46

@Sohanedudgi: azt nem merik meglépni, túl nagy lenne a visszhangja. elkussolják inkább, nem érdekük hogy ügy legyen az ilyenekből.

Sohanedudgi 2010.04.11. 09:32:11

@bodoky: Igen, lehetséges.
Ezek az elkussolás-eltussolás veszélyek miatt is revideálom korábbi álláspontom, amikor kifogásoltam a topik témáját.

bodoky · http://bodoky.blog.hu/ 2010.04.11. 11:02:27

@Sohanedudgi: soha nem nyilvánosan támadják az ilyesmiket feszegető ujságírókat, mindig hátulról jönnek. legfeljebb perelnek, titoksértésért csak néhány ügyről tudok, azoknak sem lett semmi eredménye.

Patyimutyi · http://zipp.hu/belfold/2010/07/21/a_patyi_golfmeccset_meg_jatsszak 2010.04.12. 00:01:50

Telkiben különösen rosszul járt az MSZP a MegaPláza vagy "Golf"város miatt.
Az országos átlagotól (és a korábbi választási eredményeit) jelentősen alulmúlta.
A választók az LMP-t jutalmazták, amely az országos átlag majdnem háromszorosát érte el.
A FIDESZ az országos átlagnak megfelelően teljesített.

Eredmények (listás szavazatokkal):

FIDESZ 53,9%
LMP 19,4%
MSZP 15,0%
Jobbik 8,6%
MDF 1,9%
CM 1,2%

Pátyon is bűntették az MSZP-t a választók.
Korábban Páty stabil MSZP-t választó területnek számított. Itt az LMP az országos átlagának kétszeresét érte el.

FIDESZ 54,7%
MSZP 17,8%
Jobbik 12,8%
LMP 12,2%
MDF 1,4%
CM 1,1%

Második forduló nem lesz, mivel várhatóan a FIDESZ jelölt (Gulyás Dénes) 53% körül teljesít az összesítés alapján, azaz már az első fordulóban mandátumot szerez.

Proszektura · http://proszektura.blog.hu 2010.04.20. 10:17:59

Őrült világ, de van benne rendszer